2752023240 - 2752029311 Ωράριο: 10:00 -14:30 και 18:00-22:00

Όροι χρήσης

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 997396210, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 125770113000 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ εμπορεύεται προϊόντα τόσο από το φυσικό της κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Κων/νου 30 στο παλιό Ναύπλιο, δίπλα στο Δημαρχείο της πόλης, όσο και από την παρούσα ιστοσελίδα της μόνο σε πελάτες λιανικής και χονδρικής.

Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, ο αγοραστής και η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα ως «Μέρη» ή «Μέρος».

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης θέτουν το συμβατικό πλαίσιο της παρούσας πώλησης και έχουν σχεδιαστεί αφενός προς εναρμόνιση των συναλλαγών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό εμπόριο της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ με το σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου για να ενημερώνουν κάθε πιθανό αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ θα προχωρήσει με την πώληση και την παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν και, να ορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με την πώληση των προϊόντων από τον πωλητή στον καταναλωτή (εφεξής «ο αγοραστής»). Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις προϊόντων της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.rologia.com.gr.

Κατά συνέπεια, η ενέργεια τοποθέτησης μια παραγγελίας από τον αγοραστή για ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην ιστοσελίδα της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ υπόκειται πλήρως στην ισχύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Εφαρμοζόμενες στην κάθε παραγγελία είναι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον αγοραστή κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 Οι ισχύοντες Όροι Πώλησης συμπληρώνουν τους ισχύοντες κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου προστασίας καταναλωτή (όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, ήτοι όχι σε πωλήσεις χονδρικής), το ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο.

Άρθρο 2 – Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας, (ανώνυμη εταιρεία εμπορίας ωρολογίων και κοσμημάτων με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Ναύπλιο (οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 30)), συστάθηκε με την με αριθμό 6807 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Παρθένας Χρήστου Χριστοφορίδη, Συζύγου Σωτηρίου Κωτσοβού, περί σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και του 2166/1993, και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125770113000. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα συνίσταται στο λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων από φυσικό κατάστημα, λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, υπηρεσίες επισκευής ρολογιών και κοσμημάτων. Αποτελεί δε συνέχεια της επιχείρησης του Γεωργίου Κωσταρέλου, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ωρολογοποιού-χρυσοχόου από το έτος 1957 και το έτος 1974 δημιούργησε το πρώτο δικό του κατάστημα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, με κύρια ασχολία την επισκευή ωρολογίων και την επιδιόρθωση κοσμημάτων.

Άρθρο 3 - Συμβάσεις και Παραγγελίες

3.1 Τιμολόγηση-Έξοδα Αποστολής

Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ, είναι οι ισχύουσες την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων . Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Αυτές οι τιμές είναι οι ισχύουσες στις περιπτώσεις αγοράς εξ αποστάσεως.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά την ημέρα της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στο ισχύον ποσοστό θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ στην ιστοσελίδα της. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του Καταναλωτή.

 

3.2 Χαρακτηριστικά προϊόντων – Εμπορικά Σήματα - Εγγυήσεις

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ. Τα προϊόντα μας προέρχονται είτε από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες, είτε από αντιπροσωπείες χωρών της ΕΕ, κατόπιν νόμιμης εισαγωγής τους από την εταιρεία μας και συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα παραστατικά τους.

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον αγοραστή. 

Τα προϊόντα είναι συμβατά με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για κάθε πρόβλημα σχετικά με το προϊόν καθώς και για κάθε πληροφορία που τυχόν χρειαστεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ στα τηλ. 2752 0 23240 / 2752 0 29311, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της Ιστοσελίδας μας.

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από τη διετή ή τριετή εγγύηση της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας και αντιστοίχως από τη διετή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας και τη διετή εγγύηση της εταιρείας μας για όσα προϊόντα προέρχονται από χώρες της ΕΕ. Αγοράζοντας ένα προϊόν από το φυσικό ή ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο αγοραστής δικαιούται ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που το προϊόν που αγόρασε, προερχόμενο από χώρα της ΕΕ, αποδειχθεί ελαττωματικό, ο πωλητής (δηλαδή η εταιρεία μας) οφείλει είτε να το επισκευάσει/ αντικαταστήσει δωρεάν, είτε να επιστρέψει τα χρήματα στον αγοραστή, όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή αντικατάσταση αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ: 2106460862, 2106460814).

3.3 Διαθεσιμότητα

Η προσφορά των προϊόντων της ιστοσελίδας της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/εξαντλήσεως του αποθέματος.


Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας με προσωπικό μήνυμα. Μια και αυτή η πληροφορία έρχεται σε αρκετές περιπτώσεις απευθείας από τους προμηθευτές μας μπορεί περιστασιακά να προκύψουν αλλαγές ή λάθη.

 
Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από μια παραγγελία, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή δια ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, για τα προϊόντα που βρίσκονται χωρίς απόθεμα και σχετικά με την μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας του. 
Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί στο σύνολό της:
- Η παραγγελία του πελάτη θα ακυρωθεί αυτόματα και ο λογαριασμός του δεν θα χρεωθεί. 
- Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ άμεσα θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ενημερώσει για την ακύρωση της παραγγελίας του και θα του ζητήσει να τοποθετήσει ξανά την παραγγελία εξαιρώντας προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα. 

Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί μερικώς:
- Η παραγγελία του αγοραστή θα επικυρωθεί και ο τραπεζικός του λογαριασμός θα χρεωθεί σύμφωνα με την τελική παραγγελία που θα του αποσταλεί. 
- Ο αγοραστής θα λάβει τα διαθέσιμα προϊόντα 
- Ο αγοραστής θα αποζημιωθεί με την αξία των προϊόντων που παρήγγειλε και χρεώθηκε και δεν βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, χωρίς καθυστερήσεις και το αργότερο 30 ημέρες μετά την καταβολή του συνολικού ποσού. 

 

3.4 Παραγγελία (αποδοχή – ακύρωση)

α) Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Aπόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους όρους της σύμβασης και τις ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη. 

Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.

β) Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του «κλικάροντας» στο σχετικό πεδίο, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Εν συνεχεία ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ θα επιβεβαιώσει την παραγγελία σας αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του.  Σε περίπτωση που επιθυμεί είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει  με την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ στα ΤΗΛ 2752 0 23240 / 2752 0 29311, καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της Ιστοσελίδας μας εντός 24 ωρών και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση.

Μετά την παραλαβή της παραγγελίας του μπορεί να ασκήσει υπό όρους το δικαίωμα της επιστροφής της, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων. 

γ) Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας για αγορά προϊόντος που θα λάβει χώρα μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης εντολής αποστολής προς τη μεταφορική εταιρία, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το ποσό των 30 ευρώ και για ακυρώσεις αγορών αξίας από 150 έως 1000 ευρώ και άνω, πέραν του ως άνω ποσού των 30 ευρώ, θα επιβαρύνεται επιπλέον και με το 1/4 της αξίας του προϊόντος. Η ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. (τα 30 ευρώ αντιστοιχούν στα έξοδα αποστολής και παραλαβής του ακυρωμένου προϊόντος καθώς και την ασφάλεια του δέματος).

Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, ακύρωσης παραγγελιών ή από μέρους του αγοραστή άρνησης παραλαβής του προϊόντος από την ταχυμεταφορική εταιρία, υποχρεούται ο αγοραστής -για φορολογικούς λόγους- να μας γνωστοποιήσει μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 τους λόγους επιστροφής, ακύρωσης ή άρνησής του .

Έχει επίσης δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας μέσα σε 6 ώρες από την έγκριση της παραγγελίας του, η δε ακύρωση της παραγγελίας πρέπει να μας κοινοποιηθεί εγγράφως μέσω email.

Δεν γίνονται αλλαγές στα προϊόντα προσφορών (>25%) και ειδικών παραγγελιών, ούτε επιστρέφονται χρήματα. Στις περιπτώσεις αλλαγής αυτών, το κατάστημά μας προτείνει προϊόντα ίσης χρηματικής αξίας με αυτά που επιθυμεί ο αγοραστής  να αλλάξει.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων λόγω μη διαθεσιμότητας του προϊόντος, αυτή μπορεί να γίνει μέσα σε 14 ημέρες.

δ) Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από τη παρούσα ιστοσελίδα καθώς και τους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά, οπότε και τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη λίστα ενημερώσεων μας.

ε) Επιπρόσθετα, η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της.

Για προιόντα ειδικών παραγγελιών με διαθεσιμότητα 4-10 μέρες ή κατόπιν παραγγελίας αυτή θα εκετελείτε μόνο μετά από προκαταβολή του 50% του προιόντος.
 

Άρθρο 4 - Πληρωμή

4.1 Τρόποι Πληρωμής

Ο αγοραστής διαβεβαιώνει ότι η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις σχετικά με την χρήση του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής που ο ίδιος επέλεξε για την παραγγελία του κατά την διάρκεια καταχώρησης της παραγγελίας. 

Για την εξυπηρέτησή σας, η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ διαθέτει 4 τρόπους πληρωμής.

  • Με αντικαταβολή μετρητοίς μέσω ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ή ACS με πληρωμή του προϊόντος στον courier με την παραλαβή του.
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας:

ALPHA BANK:672-00-2002-008210    IBAN GR2201406720672002002008210 EUROBANK:0026.0097.45.0200544127    IBAN:GR4802600970000450200544127 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:42700133665      ΙΒΑΝ: GR0901104270000042700133665

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:5518-063121-964       ΙΒΑΝ: GR1701725180005518063121964

  • Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο φυσικό κατάστημά μας.
  • Με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express).  (Όσον αφορά τις παραγγελίες, το αντίτιμο των οποίων πρόκειται να καταβληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, αυτές θα εκτελούνται ΜΟΝΟ όταν η επιχείρησή μας λάβει τον απαραίτητο Κωδικό Αποδοχής Συναλλαγής από την ανάδοχο τράπεζα, η οποία οφείλει να ενημερώσει σχετικά τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η επιχείρησή μας.

4.2 Όροι Πληρωμής

Η πληρωμή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τον αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει την παραγγελία του κάνοντας χρήση των παραπάνω μεθόδων πληρωμής.


Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του Αγοραστή. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον αγοραστή.


Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την παράδοση.

 
Επιπρόσθετα, η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της σελίδας της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ. 

 

Άρθρο 5 - Παράδοση και Παραλαβή

5.1 Γενικοί Όροι

Τα παραγγελθέντα προϊόντα από τον αγοραστή θα παραδοθούν στη διεύθυνση που θα αναφέρει ο αγοραστής και η οποία αναφέρεται ως διεύθυνση παράδοσης («Διεύθυνση παράδοσης»). Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται δωρεάν μέσω ACS και Γενική Ταχυδρομικής.

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ παραδίδει σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας (με εξαίρεση των περιοχών που δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς).

5.2 Ζημίες, κατεστραμμένη συσκευασία

Σε περίπτωση ανωμαλίας αναφορικά με τα κιβώτια (κατεστραμμένα ή ανοιχτά κιβώτια, ίχνη υγρών, κλπ) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (ελλιπή, κατεστραμμένα, κοκ) ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας. Η αδυναμία εφαρμογής της σωστής διαδικασίας αναφορικά με την γνωστοποίηση προβλήματος μπορεί να αφαιρέσει κάθε ευθύνη από τον μεταφορέα και την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ και συγκεκριμένα ο αγοραστής δεν θα δικαιούται αποζημίωση ούτε θα μπορεί ποτέ να διεκδικήσει από την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ την επαναποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων. 

 

5.2.1 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση κατεστραμμένου κιβωτίου:
 

- Παράδοση με Υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Αν εντοπιστεί ανωμαλία κατά την παρουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας:
α) Αρνηθείτε άμεσα την παραλαβή και περιγράψτε ξεκάθαρα και λεπτομερώς το πρόβλημα. Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να παραδώσουν ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος μαζί με το κιβώτιο στον πράκτορα της Υπηρεσίας.
β)  Αναφέρετε το πρόβλημα στην ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ.

 Αν εντοπιστεί ανωμαλία κατά την απουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς:
Αναφέρετε την ζημιά και τα ελλιπή προϊόντα, συμπληρώστε ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος (πρβλπ παρακάτω) και ενημερώστε την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ τηλεφωνικά, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Η δήλωση περιστατικών μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση.


5.2.2 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση ελλιπών ή κατεστραμμένων προϊόντων

Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να ενημερώσει την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ τηλεφωνικά, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο μας σχετικά με την απουσία ή την καταστροφή των προϊόντων . Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αγοραστή ή του παραλήπτη της παραγγελίας και να εκτελέσει τον απαραίτητο έλεγχο, προτού προχωρήσει σε συμπλήρωση των ελλειπόντων προϊόντων ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων.

5.3 Χρόνος Παράδοσης

Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης  της παραγγελίας, από τον ιστότοπό μας ή τηλεφωνικά οι αναγραφόμενοι χρόνοι παράδοσης στον ιστότοπό μας είναι χρόνοι «πλαίσιο».

Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από 7 ημέρες από τα παραπάνω όρια, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, αφού επικοινωνήσει με την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ τηλεφωνικά, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

 

Άρθρο 6 -Δικαιώματα και χρονικό όριο επιστροφών

6.1. Δικαίωμα επιστροφής.

6.1.1. Χρονικό όριο άσκησης δικαιώματος επιστροφής.

Ο αγοραστής έχει προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου που περιλαμβάνει τα παραγγελθέντα προϊόντα για να ασκήσει το δικαίωμα του για αναστροφή της πώλησης και επιστροφή των προϊόντων, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του/της. Σε περίπτωση που η 14η ημέρα πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 


6.1.2. Λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης αναφέρονται στο άρθρο 6.3 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.


6.1.3. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

Ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης και τις λεπτομέρειες επιστροφής και μπορεί να επιλέξει:

α) την επιστροφή του προϊόντος και αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν που πωλείται από την ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ. 

β) αποζημίωση ίση με το κόστος των επιστρεφόμενων προϊόντων, η οποία θα καταβληθεί ακολούθως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, εφόσον η επιστροφή λάβει χώρα εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως εντός 14 ημερών από τη παράδοση τους, τα δε προϊόντα αποστέλλονται συστημένα προς επιστροφή εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.


6.1.4. Έξοδα επιστροφής

Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής και ασφάλειας του δέματος (30 €) επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός από την περίπτωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης των παραδοθέντων προϊόντων σε συνάρτηση με την παραγγελία (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής θα καταβάλλονται από τη ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ)

 

6.2. Συμβατικό Δικαίωμα υπαναχώρησης και περίοδος επιστροφής 

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ, έχοντας πάντα ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών της και των αποδεκτών των παραγγελιών, δέχεται την επιστροφή των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί από την www.rologia.com.gr με συστημένη ταχυδρομική αποστολή η με άμεση παράδοση στο φυσικό της κατάστημα  μέσα στις νόμιμες προθεσμίες που αναφέρονται στους παρόντες όρους (εφεξής «δικαίωμα επιστροφής»). 

 

6.3. Λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος επιστροφής. 

6.3.1. Γενικές διατάξεις που καλύπτουν όλους τους τρόπους επιστροφής 
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών σε τέλεια/άριστη κατάσταση που να επιτρέπει την επαναπώλησή τους (στην αρχική τους κλειστή συσκευασία, σφραγισμένα, με αξεσουάρ, οδηγίες, κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν έχουν ανοιχθεί. Επίσης δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά στικ (τζαμιού,καπάκι,σώματος ρολογιού και μπρασελέ) όπως και το ταμπελάκι της Εταιρείας. Εάν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά στικ των ρολογιών, τυχόν επιστροφή τους δεν γίνεται δεκτή. Το κουτί του ρολογιού δεν πρέπει να είναι σπασμένο ή να λείπει από το εσωτερικό η βάση τοποθέτησης του ρολογιού.
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν μαζί με το δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης που απεστάλη μαζί με τα προϊόντα στον αγοραστή ή παραλήπτη της παραγγελίας. Ακολούθως, η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ θα επιστρέψει στον αγοραστή το κόστος αγοράς των προϊόντων με την μέθοδο πληρωμής που ακολούθησε στην παραγγελία του, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την υπαναχώρηση από την πώληση.

6.3.2 Επιστροφή μέσω ταχυδρομείου ή courier

Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα του της επιστροφής εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερών, πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες κατά την επιστροφή των προϊόντων:

- Αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση και σε κλειστή συσκευασία με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής και με συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης από την πώληση - ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ στην:

Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας ωρολογίων και κοσμημάτων με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Ναύπλιο (οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 30)
 

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ δεν δέχεται δέματα με πληρωμή παραλήπτη (με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή την ανάγκη αντικατάστασης προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή, όπου η χρέωση θα επιβαρύνει τον παραλήπτη, να γίνεται αποστολή ΜΟΝΟ με τη γενική ταχυδρομική.

Αν ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας δεν διατηρεί αποδεικτικό παραστατικό ότι εναπόθεσε το προϊόν σε μεταφορείς ή σε κατάστημα, τότε η ευθύνη της επιστροφής του προϊόντος θα βαρύνει τον ίδιο.

Άρθρο 7 -Διατήρηση κυριότητας

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Τα προϊόντα που τυχόν τροποποιηθούν, επιδιορθωθούν, εγκατασταθούν ή προστεθούν από τον αγοραστή εξαιρούνται της παρούσας εγγυήσεως. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα που προέκυψαν από τη μεταφορά ή εξαιτίας κακής χρήσης.

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που πούλησε μέχρι την ολική αποπληρωμή της αξίας τους, της κύριας αλλά και των εξόδων και φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη καθώς και των εξόδων αποστολής.
 

Άρθρο 8 - Ευθύνη

8.1. Δικαιοπρακτική Ικανότητα

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συνδεθεί με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την Ιστοσελίδα της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως της αποπληρωμή της. 

8.2. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση, εάν η μη τήρηση των υποχρεώσεων της οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, δηλαδή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη βούληση και τον έλεγχο της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ και δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν, όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 9 -Γενικά

9.1 Μερική εγκυρότητα

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Γενικούς Όρους είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι, τότε οι θιγόμενοι όροι ή τμήματα αυτών δεν ισχύουν ως συστατικό μέρος της σύμβασης και οι υπόλοιποι όροι ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών.

9.2 Παραίτηση

Οι παρόντες Γενικοί Όροι θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις, αποδέχονται δε αυτά την πιστή τήρησή τους και παραιτούνται του δικαιώματός τους να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε από αυτούς.

9.3 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ και τον αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια Ναύπλιου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

9.4. Οι τιμές των προιόντων αλλάζουν καθημερινά ανάλογα με τον ανταγωνισμό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις παραδόσεις των προϊόντων, λόγω φόρτου εργασίας των εταιριών ταχυμεταφοράς και κατ’ επέκταση πολλών επιστροφών και ακυρώσεων παραγγελιών, ο τρόπος πληρωμής με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημά.

Με αντικαταβολή μπορούν κατ’ εξαίρεση να εξυπηρετηθούν παραγγελίες μόνο για ποσά άνω των 50€ και αφού προκαταβληθεί το 30% του συνολικού ποσού της αγοράς σε τραπεζικό λογαριασμό για την διασφάλιση της φερεγγυότητας της παραγγελίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα  τηλέφωνα του καταστήματος 2752023240 - 2752029311.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε αυτό το έντυπο μαζί με τον αριθμό της παραγγελίας σας, αν θέλετε μόνο να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Σας συνιστούμε να καθορίσετε τον αριθμό της παραγγελίας σας) 

Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας ωρολογίων και κοσμημάτων με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Ναύπλιο (οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 30)

e-mail:

tel: 

Με το παρόν έντυπο, θα ήθελα να σας ειδοποιήσω, σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός μου να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση πώλησης των παρακάτω : 

- Παραγγέλθηκε την [.................] (*) έλαβε [.................] (*) 
- Επωνυμία (-ες) αγοραστή (ων): 
- Διεύθυνση (-εις) αγοραστή (-ών): 
- Υπογραφή (ες) αγοραστή (ων) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης του παρόντος εντύπου) 
- Ημερομηνία: 

 

Το rologia.com.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Αλλαγές και service γίνονται δεκτές μετά τις 10/1/19